Ogłoszenie Nr: 16455a/2020 - przykład pdf 1

OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXII/1899/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi, położonego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

  • od północnego wschodu: linia stanowiąca granicę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc-Rogozińskiego część „A”,
  • od południowego wschodu i południa: linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki nr 4/5 z obrębu 1-10-27 do granicy z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc-Rogozińskiego część „A”, wschodnia granica działki nr ew. 4/5 z obrębu 1-10-27 i jej przedłużenie w kierunku południowym do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północno-zachodniej ściany budynku przy ul. Kulczyńskiego 24, linia biegnąca wzdłuż północno-zachodniej ściany tego budynku, linia biegnąca z zachodniego narożnika tego budynku do północno-wschodniego narożnika działki nr ew. 3/5 z obrębu 1-10-27, południowo-wschodnia granica działki nr ew. 3/5 z obrębu 1-10-27 oraz jej przedłużenie do wschodniego narożnika działki nr ew. 2/1 z obrębu 1-10-27, fragment południowo-wschodniej granicy działki nr ew. 2/1 z obrębu 1-10-27, linia prostopadła do ulicy łącząca zachodni narożnik działki nr ew. 2/1 z obrębu 1-10-27 z południowo-zachodnią granicą działki nr ew. 7 z obrębu 1-10-22, fragment południowo-zachodniej granicy działki nr ew. 7 z obrębu 1-10-22, południowo-wschodnia granica działek nr 38, 10/19 z obrębu 1-10-22, południowo-zachodnia granica działki nr ew. 10/19 i dalej granica tej działki i jej przedłużenie do północnej granicy działki nr ew. 10/32 z obrębu 1-10-22, północna granica działki nr ew. 10/32, 10/31 z obrębu 1-10-22, wschodnia i południowa granica działki nr ew. 10/19 z obrębu 1-10-22, południowa granica działek nr ew. 10/13, 10/9 z obrębu 1-10-22, linia stanowiąca przedłużenie południowej granicy działki nr ew. 10/9 z obrębu 1-10-22 do wschodniej granicy działki nr ew. 41 z obrębu 1-10-21, linia łącząca wschodnią granicę działki nr ew. 41 z północno-wschodnim narożnikiem budynku przy ul. Hirszfelda 18, linia biegnąca wzdłuż północnej ściany tego budynku i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr ew. 40 z obrębu 1-10-21, wschodnia i południowa granica działki nr ew. 40 z obrębu 1-10-21, linia stanowiąca przedłużenie południowej granicy działki nr ew. 40 z obrębu 1-10-21 do wschodniego narożnika działki nr ew. 15 z obrębu 1-10-21, południowa granica działki nr ew. 15 z obrębu 1-10-21 i jej przedłużenie zachodniej granicy obrębu  1-10-21,
  • od zachodu: linie wyznaczone zachodnimi granicami obrębów 1-10-21, 1-10-17 biegnące wzdłuż ul. Pileckiego,
  • od północnego zachodu: linia łącząca zachodni narożnik działki nr ew. 3/17 z obrębu 1-10-17 z północnym narożnikiem działki nr ew. 5/14 z obrębu 1-10-17, północna granica działki nr ew. 5/14 z obrębu 1-10-17, południowa granica działki nr ew. 5/13 z obrębu 1-10-17, południowo-wschodnie granice działek nr ew. 5/15, 2/20 z obrębu 1-10-17, południowo-wschodnie granice działek nr ew. 8/23, 8/24, 8/25, 9/1, 7/5, 7/6, 7/29, 5/8, 4 z obrębu 1-10-18, południowo-wschodnie granice działek nr ew. 1/1, 7, 8/3, 8/4, 9/29, 13 z obrębu 1-10-19 do granicy działki nr ew. 14/14 z obrębu 1-10-19, linia biegnąca w kierunku wschodnim do granicy z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc-Rogozińskiego część „A”.

Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 15 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 


Okres publikacji:
od 2020-12-09 do 2021-05-12