Ogłoszenie Nr: 14818/2020

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXII/1899/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi, położonego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:
– od północnego wschodu: linia stanowiąca granicę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc – Rogozińskiego część „A”,
– od południowego – wschodu i południa: linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki nr 4/5 z obrębu 1-10-27 do granicy z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc – Rogozińskiego część „A”, wschodnia granica działki nr ew. 4/5 z obrębu 1-10-27 i jej przedłużenie w kierunku południowym do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północno – zachodniej ściany budynku przy ul. Kulczyńskiego 24, linia biegnąca wzdłuż północno – zachodniej ściany tego budynku, linia biegnąca z zachodniego narożnika tego budynku do północno – wschodniego narożnika działki nr ew. 3/5 z obrębu 1-10-27, południowo – wschodnia granica działki nr ew. 3/5 z obrębu 1-10-27 oraz jej przedłużenie do wschodniego narożnika działki nr ew. 2/1 z obrębu 1-10-27, fragment południowo – wschodniej  granicy działki nr ew. 2/1 z obrębu 1-10-27, linia prostopadła do ulicy łącząca zachodni narożnik działki nr ew. 2/1 z obrębu 1-10-27 z południowo – zachodnią granicą działki nr ew. 7 z obrębu 1-10-22, fragment południowo – zachodniej granicy działki nr ew. 7 z obrębu 1-10-22, południowo – wschodnia granica działek nr 38, 10/19 z obrębu 1-10-22, południowo – zachodnia granica działki nr ew. 10/19 i dalej granica tej działki i jej przedłużenie do północnej granicy działki nr ew. 10/32 z obrębu 1-10-22, północna granica działki nr ew. 10/32, 10/31 z obrębu 1-10-22, wschodnia i południowa granica działki nr ew. 10/19 z obrębu 1-10-22, południowa granica działek nr ew. 10/13, 10/9 z obrębu 1-10-22, linia stanowiąca przedłużenie południowej granicy działki nr ew. 10/9 z obrębu 1-10-22 do wschodniej granicy działki nr ew. 41 z obrębu 1-10-21, linia łącząca wschodnią granicę działki nr ew. 41 z północno – wschodnim narożnikiem budynku przy ul. Hirszfelda 18, linia biegnąca wzdłuż północnej ściany tego budynku i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr ew. 40 z obrębu 1-10-21, wschodnia i południowa granica działki nr ew. 40 z obrębu 1-10-21, linia stanowiąca przedłużenie południowej granicy działki nr ew. 40 z obrębu 1-10-21 do wschodniego narożnika działki nr ew. 15 z obrębu 1-10-21, południowa granica działki nr ew. 15 z obrębu 1-10-21 i jej przedłużenie zachodniej granicy obrębu  1-10-21,
– od zachodu: linie wyznaczone zachodnimi granicami obrębów 1-10-21, 1-10-17 biegnące wzdłuż ul. Pileckiego,
– od północnego – zachodu: linia łącząca zachodni narożnik działki nr ew. 3/17 z obrębu 1-10-17 z północnym narożnikiem działki nr ew. 5/14 z obrębu 1-10-17, północna granica działki nr ew. 5/14 z obrębu 1-10-17, południowa granica działki nr ew. 5/13 z obrębu 1-10-17, południowo – wschodnie granice działek nr ew. 5/15, 2/20 z obrębu 1-10-17, południowo – wschodnie granice działek nr ew. 8/23, 8/24, 8/25, 9/1, 7/5, 7/6, 7/29, 5/8, 4 z obrębu 1-10-18, południowo – wschodnie granice działek nr ew. 1/1, 7, 8/3, 8/4, 9/29, 13 z obrębu 1-10-19 do granicy działki nr ew. 14/14 z obrębu 1-10-19, linia biegnąca w kierunku wschodnim do granicy z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc – Rogozińskiego część „A”.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 23 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online na You Tube oraz na platformie ZOOM. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:
– w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
– w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
– podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 31 grudnia 2020 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – we czwartki 26 listopada, 3 grudnia, 10 grudnia 2020 r. w godzinach 12.00 – 15.00 pod numerem 22 325 81 08.

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Informacja o dyskusji publicznej:
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się
w dniu 2 grudnia 2020 r. (środa) o godzinie 17.00 w formie online:
·        na You Tube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
·         na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).
Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.
Czym jest dyskusja publiczna on-line?
Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Południe tel. 22 443 23 02

 


Okres publikacji:
od 2020-12-21 do 2021-01-21