Ogłoszenie Nr: 15921/2020 - przykład pdf 2

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  Dworca Centralnego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr LXXV/2130/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar:

  • od zachodu: Al. Jana Pawła II – obręb 6-01-06, północno-zachodnia granica działki nr 3/2, do południowej granicy działki nr 103, linia od południowo-wschodniego narożnika działki 103 prostopadła do jej południowej granicy, do przecięcia z północną granicą działki nr 19 z obrębu 6-01-08, północno-wschodnia granica działki nr 19 obrębu 6-01-08, linia prostopadła w kierunku wschodnim do osi Al. Jana Pawła II od południowo-wschodniego narożnika działki nr 19 do wschodniej granicy działki nr 82 z obrębu 6-01-08, zachodnia granica działek nr 29/1 i nr 35 z obrębu 5-03-08, zachodnia granica działki nr 1 z obrębu 5-05-01;
  • od południa: Al. Jerozolimskie – obręb 5-05-01- od południowo- zachodniego narożnika działki nr 1, południowa granica działki nr 1, aż do północno- wschodniego narożnika działki nr 4;
  • od wschodu: ul. Emilii Plater – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Emilii Plater zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki;
  • od północy: ul. Świętokrzyska – obręb 5-03-06 (północna linia rozgraniczająca ulicy Świętokrzyskiej w kierunku zachodnim) – północna granica działki nr 62/1 w kierunku zachodnim, aż do jej północno – zachodniego narożnika i linia łącząca ten narożnik z północno- wschodnim narożnikiem działki nr 3/2 z obrębu 6-01-06.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Centralnego) w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum tel. 22 443 2328

AM-03-03 klauzula wnioski mpzp

AM-03-03 klauzula wnioski mpzp

 


Okres publikacji:
od 2020-12-01 do 2021-09-18